speaker-photo

prim. dr Dejan Lisjak

Vlasnik @ CEREC Centar

Rodjen 07.11.1970 godine u Beogradu

Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001 godine, takodje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Vlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast. Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi lekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje Sironin opinion leader i njihov globalni predavač. Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme.